[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลบางสะพาน
เมนูหลัก
เชื่อมโยง
หน่วยงานภายใน รพ.
คำประกาศเจตนารมณ์
FUN RUN

 
  
ประวัติโรงพยาบาล  
 

ความเป็นมาของโรงพยาบาลบางสะพาน
โรงพยาบาลบางสะพานเดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอบางสะพานในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้ปรับปรุงเป็นศูนย์การแพทย์ และอนามัยอำเภอบางสะพาน โดยมีนายแพทย์ละคิด จีรรัตนสถิต เป็นผู้อำนวยการ มีตัวอาคารของสถานีอนามัยเดิมเป็นที่ทำการ และอาคารชั่วคราวไม้เนื้ออ่อนหลังคามุงจาก เป็นที่พักผู้ป่วยใน โดยมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมากเกินกว่าจำนวนเตียงที่มีอยู่ บางครั้งมีผู้ป่วยพักแออัดอยู่ถึง 50 เตียง ตามริมเฉลียง jห้องตรวจโรค ห้องรับแขกห้องพักแพทย์ ต่อมาทางราชการได้ยกระดับ เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง พร้อมจัดส่งเครื่องเอ็กซเรย์มา ให้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย ถึงกระนั้นก็ตาม สถานที่ก็ยังไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นได้

ปี พ.ศ. 2520 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำริให้จัดหาที่ดิน สร้างโรงพยาบาลบางสะพานแห่งใหม่ เพื่อขยายการบริการ แก่ผู้ป่วยให้เหมาะสมโดยมี คุณแม่ดัด ประจวบเหมาะ คหบดีชาวบางสะพาน เป็นผู้ให้ความกรุณาบริจาคที่ดิน หมู่ที่ 11 ตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 25 ไร่ ซึ่งเป็นสวนมะพร้าว มอบให้กับทางราชการเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลใหม่ โดยทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ5,000,000.-บาท สร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

มีตึกผู้ป่วยนอก 1 หลัง ตึกผู้ป่วยใน 1 หลัง

บ้านพักแพทย์ 3 หลัง เรือนพักพยาบาล 10 หลัง

โรงอาหาร และโรงซักฟอก 1 หลัง

โดยก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2521 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2521 ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ให้เกียรติเดินทางมาทำพิธีเปิด โรงพยาบาลบางสะพาน ทางโรงพยาบาลจึงถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันครบ รอบปีของโรงพยาบาล

หลังจากนั้น โรงพยาบาลบางสะพานก็ได้ให้การ บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในเขตอำเภอบางสะพานเองและยังรวม ไปถึงอำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอ ทับสะแก เนื่องจากขณะนั้นอำเภอดังกล่าว ยังไม่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้น จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการของโรงพยาบาล ก็มากขึ้นตามลำดับ

จนในปี พ.ศ. 2526 ทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 4,100,000.-บาท เพื่อขยายเป็นโรงพยาบาล 60 เตียง โดยสร้างเรือนคนไข้ในเพิ่มอีก 1 หลัง พร้อมกันนั้นก็ขยาย กรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถรองรับ กับบริการที่เพิ่มขึ้นด้วย แม้เมื่อโรงพยาบาลในเขตอำเภอใกล้เคียงจะสร้างขึ้นแล้วก็ตามแต่ จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการก็มิได้ลดลง

ปัจจุบัน โรงพยาบาลบางสะพานได้เจริญรุดหน้า หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา มีอาคารที่เกี่ยวกับการบริการผู้ป่วย 15 หลัง และขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 184 คน แพทย์ 6 คน ทันตแพทย์ 2 คน เภสัชกร 3 คน พยาบาล 70 คน ข้าราชการอื่น ๆ 20 คน ลูกจ้างประจำ 34 คน ลูกจ้างชั่วคราว 30 คน ลูกจ้างเงินประกันสังคม 19 คน มีผู้ป่วยมารับ บริการที่ตึกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 250 - 300 คน อัตราการครองเตียงประมาณ 95 - 105 % นอกจากให้การตรวจรักษาให้ภูมิคุ้มกันโรค และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนซึ่งเป็นงานประจำแล้วยังได้รับการยอมรับ ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล จากหลายสถาบัน ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

โรงพยาบาลบางสะพานได้ก้าวมาถึงขณะนี้ ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ของ-โรงพยาบาลและชาวอำเภอ บางสะพานร่วมกันก่อตั้ง และสนับสนุนจนปัจจุบันสามารถให้การบริการ ได้อย่างทั่วถึง เชื่อได้ว่าตราบใดที่ยังได้รับศรัทธา และความช่วยเหลือ สนับสนุนเช่นนี้ต่อไปแล้ว โรงพยาบาลบางสะพานก็จะเจริญก้าวหน้าคู่กับ ชาวอำเภอบางสะพานตลอดไป

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 94 หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

โทรศัพท์ 032 -691133, 032-691357

โทรสาร 032-691756

 

ข้อมูลจำนวนเตียง

โรงพยาบาลบางสะพาน เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง

จำนวนเตียงที่มีอยู่จริง

  • เตียงสามัญ 92 เตียง
  • เตียงพิเศษ 28 เตียง

รายนามผู้อำนวยการ

1.นพ.ละคิด จิระรัตนสถิตย์ 2525-2522 รักษาการผู้อำนวยการ
2.พน.ธวัชชัย จำเริญการารัศมี 2522-2523 รักษาการผู้อำนวยการ

3.นพ.สิทธิชัย พัฒนสุวรรณ 2523-2524 รักษาการผู้อำนวยการ

4.นพ. สุธี สังข์ขรัตน์ 2524-2525 รักษาการผู้อำนวยการ

5.นพ. ทวิป กิตยาภรณ์ 2525-2528 รักษาการผู้อำนวยการ

6.นพ.ประสงค์ ปานไพศาล 2528-2529 รักษาการผู้อำนวยการ

7.นพ. สุรพล อริยปิติพันธ์ 2529-2531 รักษาการผู้อำนวยการ

8.นพ. อานนท์ เรืองอุตมานนท์ 2531-2531 รักษาการผู้อำนวยการ

9.นพ. มาโนช อิ่มสมบัติ 2532-2533 รักษาการผู้อำนวยการ

10.นพ. พงศธร สิริภานุพงษ์ 2533-2534 รักษาการผู้อำนวยการ

11.นพ. สุรพล อริยปิติพันธ์ 2534-2545 ผู้อำนวยการ

12.นพ. อนุเทพ มาโลตรา 2545-2558 ผู้อำนวยการ

13.นพ. เชิดชาย ชยวัฑโฒ 2559-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ


เลขที่ 94 หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 032 -691133, 032-691357